Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Prawo 2018   Zakaz "syndromu rodzicielskiej alienacji" jest oficjalny.

autor : Marie Christie Gryson

5 grudnia 2016 r.

2 sierpnia 2018 r .: Aktualizacja artykułu opublikowanego 5 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Dzieci i Praw Kobiet ogłosiło przyszłą publikację noty informacyjnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w celu zakazania stosowania koncepcji ideologicznej o nazwie„syndrom alienacji rodzicielskiej (SAP) lub „alienacja rodzicielska” AP. Przez ostatnie dziesięć lat wielu specjalistów ds. dzieci i urazów psychologicznych wielokrotnie alarmowało o jego niebezpieczeństwie w kwestii ochrony dzieci. Ubolewają także nad jego abuzywnym wprowadzeniem do środowiska prawniczego poprzez jego nauczanie w niektórych szkoleniachzawodowych, a zwłaszcza w Krajowej Szkole Sędziowsko-Prokuratorskiej.

(Artykuł zaktualizowany przez autora w sierpniu 2018 r.)

Oficjalna nota informacyjna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

To w kontekście piątego planu mobilizacji i walki z przemocą wobec kobiet (2017-2019), ministerstwo publikuje ocenę czwartego planu prewencji i walki z przemocą wobec kobiet (2014-2016). Sprawozdanie zawiera, na poziomie osi D, cel 19 zatytułowany "Ochrona matek i ich dzieci w wykonywaniu władzy rodzicielskiej podczas i po separacji", ogłoszenie tego zakazu w następujący sposób:

P 42: Działanie 58: Informowanie o medycznie bezzasadnym charakterze „zespołu alienacji rodzicielskiej”. W przypadku przemocy domowej lub przemocy wobec dzieci, zarzut "syndromu alienacji rodzicielskiego" rodzi prawdziwe trudności. Prowadzi to do dyskredytowania twierdzeń matki, wyjątkowo ojca lub dziecka, a w konsekwencji do odmowy statusu ofiary przez odwrócenie odpowiedzialności. Natomiast żaden organ naukowy nigdy nie uznał takiego "syndromu", a konsensus naukowy podkreśla niewiarygodność tego pojęcia. Nie jest uznany ani przez Podręcznik Diagnostyczno-Statystyczny Zaburzeń Psychicznych (DSM-5), ani przez podręcznik Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA), ani przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób opublikowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Badania pokazują, że fałszywe zarzuty dotyczące złego traktowania lub zaniedbywania dzieci są marginalne.Z tego względu na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zostanie opublikowany komunikat, w formie fiszki, dotyczący zakazu korzystania z tej koncepcji.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam informację o Dniu nieodpłatnych porad prawnych jaki będzie miał miejsce w dniu 25 maja (sobota) w godzinach 09:30 - 14.00 w Uczelni Łazarskiego w Warszawie (okolice Metro Wilanowska).
W tym dniu nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą adwokaci i radcowie prawni, którzy ukończyli Uczelni Łazarskiego.
Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie. Dodatkowo w razie pytań lub wątpliwości można dzwonić pod numer telefonu 504 018 147.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

ADRESAT PETYCJI: Mikołaj Pawlak,Rzecznik Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32,00-450 Warszawa

 

>>>>LINK DO PETYCJI<<<<

 

Przedmiot petycji: podjęcie działań na rzecz poszanowania praw dzieci w orzekanych sądowo kontaktach z rodzicem, w szczególności prawa do wyrażania i respektowania własnych poglądów w sprawach istotnych dla dzieci, prawa do życia bez przemocy oraz prawa do godnych warunków życia.
Stowarzyszenie "Eurydyka" z niepokojem obserwuje niekorzystne dla dzieci zmiany w przepisach prawa rodzinnego oraz podążającą za nimi linię orzeczniczą, coraz bardziej wrogą dzieciom i nie zabezpieczającą w żaden sposób dobra dzieci w sytuacji przymuszania ich do kontaktów z rodzicem, który kontakty wykorzystuje do kontynuowania przemocy wobec rodziny lub jako łatwy sposób na przysporzenie korzyści finansowych w postaci hojnie zasądzanych kar za "niewłaściwe kontakty" z dziećmi. 
Niestety, działania Pana Rzecznika ukierunkowane są na pogłębianie krzywdy dzieci dokonywanej na ławach sądowych, w działaniach instytucji publicznych, czy też kampaniach społecznych promujących pozbawianie dzieci ich podmiotowości. 
Pomimo wielokrotnych i rozpaczliwych próśb matek, jakie zwracały się do Pana Rzecznika z prośbą o interwencję, problem ten nie jest dostrzegany ani nawet wzmiankowany. 
Tymczasem skala problemu jest ogromna, co wynika choćby ze statystyk GUS. Według danych GUS, w roku 2016 orzeczono ogółem 63,5 tys. rozwodów, gdzie jednymi z głównych przyczyn było: 
- nadużywanie alkoholu 10,5 tys.(w tym z wyłącznej winy męża 4 tys., z wyłącznej winy żony 0,2 tys.); 
- naganny stosunek do członków rodziny 3,1 tys. (w tym z wyłącznej winy męża 0,9 tys., z wyłącznej winy żony 0,09 tys.). 
Uwzględniwszy fakt, że zdecydowana większość rozwodów obejmuje rodziny z dziećmi, skala patologii przenoszonych na kontakty z dziećmi jest ogromna, zaś dodatkowo powiększa się ona o dzieci ze związków nieformalnych. 
Niestety działania Pana Rzecznika pod hasłem "prawo dziecka do obojga rodziców" sprzyjają przeobrażeniu tego prawa w bezwzględny obowiązek dziecka do świadczenia kontaktów na rzecz każdego rodzica, nawet patologicznego i nastawionego na czerpanie korzyści finansowych płynących z kar za kontakty. Jako działalność niekorzystną dla dzieci należy uznać kampanie opatrzone hasłami typu "jestem mamy i taty", gdyż odbierają one dziecku podmiotowość i sugerują, że dzieci jako własność rodziców nie stanowią autonomicznych jednostek funkcjonujących w państwie. Podobnie należy ocenić posługiwanie się słownictwem typu "alienacja rodzicielska", które nie dość że nie jest poparte żadnymi badaniami i wywodzi się ze środowisk wrogich dzieciom i wychowującym je matkom, to utrwala w przestrzeni publicznej nieistniejące zjawisko. 
Nie sposób uznać za nadrzędne i jedyne prawo dziecka do obojga rodziców w sytuacji, kiedy gwałcone są wszelkie inne prawa dzieci, w szczególności prawo do wyrażania i respektowania własnych poglądów, prawo do życia bez przemocy oraz prawo do godnych warunków życia. 
Obecny porządek prawny jest bardzo niekorzystny dla dzieci i wychowującego je rodzica, głównie matek. Głos dzieci w sprawach o kontakty niezwykle rzadko jest wysłuchiwany a prawie nigdy nie jest brany pod uwagę. Dzieci, również nastoletnie, przymuszane są do kontaktów z rodzicem, nawet patologicznym, zaś niechęć dzieci do tych kontaktów jest zawsze implikowana matkom, którym przypisuje się cały katalog negatywnych zachowań i cech. Działania wymiaru sprawiedliwości nacechowane są na przymuszanie dzieci do kontaktów oraz obciążanie matek surowymi karami za kontakty, które zdaniem drugiego rodzica przebiegają wbrew pożądanemu scenariuszowi. 
Z całą stanowczością podkreślamy, że nie mówimy tu o przypadkach pozbawiania przez matki prawa do kontaktu z rodzicem (gdyby takie miały miejsce), lecz o kontaktach orzekanych wbrew dzieciom oraz na których przebieg matka nie ma wpływu, lecz ponosi ich konsekwencje.
Ponieważ dotkliwość kar jest ogromna, matki starają się za wszelką cenę nie popaść w konflikt z orzeczeniami sądowymi, ponosząc olbrzymie koszty na organizację kontaktów (dzieci na kontakty z ojcem dowożone są zza granicy oraz z odległych krańców kraju) oraz przejmując ciężar tłumaczenia dzieciom potrzeby tych kontaktów, często wbrew przemocy stosowanej w przeszłości przez ojców i wbrew smutnej rzeczywistości związanej ze świadomością, że rodzicowi nie zależy na dziecku, lecz na pieniądzach z kar i odwecie na matce dziecka. 
W skrajnych przypadkach matki nie są w stanie nakłonić, a praktycznie przymusić dzieci do kontaktów, gdyż strach przed rodzicem jest na tyle silny, że organizm dziecka reaguje problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi odbycie orzeczonych kontaktów i skutkujących negatywnie na dalszy rozwój i życie dziecka. W rezultacie wobec dzieci dokonywana jest przemoc przejawiająca się w wymuszaniu przez sądy niechcianych kontaktów na dzieciach. 
Kary w wysokości kilku tysięcy złotych za kontakt z pewnością nie służą dobru dzieci, zgłaszają się do nas matki mające kilkadziesiąt tysięcy złotych długu z tego tytułu. Ta sytuacja godzi w prawo dziecka do godnych warunków życia i pozbawia rodziny materialnych podstaw do egzystencji. 
Jednocześnie wskazujemy, że Stowarzyszenie „EURYDYKA” wielokrotnie monitowało u Pana Rzecznika w sprawie kontaktów dzieci z rodzicami oraz problemami w związku z tym wynikającymi. 
Wnosimy zatem o podjęcie następujących działań prowadzących do respektowania praw dzieci zawartych w art. 72 Konstytucji oraz Konwencji Praw Dziecka : 
1. podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kierunku zmian w prawie rodzinnym polegających na zobligowaniu sądów do respektowania woli dzieci w sprawach ich dotyczących oraz przywrócenia zapisów o przekazywaniu kar za kontakty na rzecz Skarbu Państwa; 
2. wystosowanie pisma przedstawiającego problem do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z wnioskiem o podjęcie działań zgodnie z właściwością poszczególnych Ministrów; 
3. wystosowanie pisma przedstawiającego problem do Ministra Edukacji w celu podjęcia działań propagujących wśród uczniów prawa dzieci. 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

W imieniu Matek zostanie wystosowane do sądów powszechnych i rodzinnych następujące oświadczenie:

„W imieniu Matek, apelujemy do sądów w Polsce, a także wszystkich instytucji mających chronić Prawa Dziecka i Prawa Człowieka, o zwrócenie uwagi na ogromny problem społeczny, który został obnażony w sprawie zabójstwa 4,5 letniego chłopca, jakiego dopuścił się jego ojciec Tomasz Majewski.
W sytuacji okołorozwodowej, Dziecko powinno stanowić najwyższą wartość dla obojga rodziców, a także sędziego podejmującego decyzję o sposobie realizacji kontaktów z obydwojgiem rodziców. Nie można dopuszczać do sytuacji, w której przy orzekaniu o ustaleniu pobytu Dziecka i jego kontaktów z drugim rodzicem, nie są respektowane potrzeby i zdanie Dziecka, co jest sprzeczne z przyjętą i ratyfikowaną w Polsce Konwencją Praw Dziecka. Nie można także dopuszczać do sytuacji, w której Dzieci będące ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej są ZMUSZANE do kontaktów z rodzicem stosującym tą przemoc. Nie można dopuszczać do sytuacji, w której matka Dziecka, także będąca ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej jest szykanowana przez sądy, policję i prokuraturę, a także za przyzwoleniem sądu, przez ojca dziecka. Niedopuszczalne jest, aby w wyrokach ustanawiających kontakty rodziców z Dziećmi nie były brane pod uwagę takie czynniki jak: stosowana przemoc wobec Dzieci i matki, pisma i zawiadomienia matki o poczuciu zagrożenia ze strony ojca, obdukcje Dzieci, badania lekarskie, diagnostyki psychologiczne od lekarzy psychologów prowadzących na stałę terapię Dzieci.

Stowarzyszenie pomocy Dzieciom i matkom Eurydyka staje w obronie matek, które walczą o to, aby ich Dzieci miały spokojne życie, niezagrożone przez ojców, którzy w ferworze zemsty na matce, są w stanie posunąć się do tak okrutnej zbrodni jak Tomasz Majewski czyli odebranie życia własnemu Dziecku.

Zwracamy się do sądów powszechnych, rodzinnych i mediów z apelem o otworzenie oczu i zwróceniu uwagi na schemat jaki ujrzał światło dzienne poprzez czyn Tomasza Majewskiego, a który kreowany jest przez ojców w sprawach podobnego typu. Pod płaszczykiem porzuconego i zdradzonego rodzica, pragnącego jedynie kontaktów z Dziećmi, kryje się prawdziwe oblicze człowieka, który dla zniszczenia ich Matki wykorzystuje własne Dzieci i nie cofnie się przed żadnym czynem.

Hasło " DOBRO DZIECKA" zbyt często na sali sądowej pozostaje hasłem pustym. Prosimy sądy o uwzględnianie w pierwszej kolejności potrzeb Dziecka, a nie ojca Dziecka. Na bazie setek tragicznych historii matek, które przesyłają dramatyczne listy na adres Stowarzyszenia "Eurydyka", wypływa smutny wniosek, że sądy całą swoją uwagę poświęcają ojcu Dziecka uwzględniając jego potrzeby i zachcianki. Traktują przy tym Dziecko jak rzecz, a nie pełnoprawnego obywatela naszego państwa, który powinien być szczególnie chroniony. Każdy z nas, a zwłaszcza Dziecko ma to zagwarantowane w Polskiej Konstytucji, a także w Konwencji Praw Dziecka.
Apelujemy, aby sądy powszechne zaprzestały orzekania wyroków krzywdzących Dzieci i skazujących małoletnich na kontakty z osobami używającymi wobec nich przemocy.
Jakim staniemy się państwem, jeśli dzisiaj nie zadbamy o nasze Dzieci?

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 

                                                                                                                                        ................................, dnia ...............................

                                                                                                                                             (miejscowość)

Deklaracja przystąpienia do

Stowarzyszenia Pomocy Kobietom i Matkom "EURYDYKA"

Deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Pomocy Kobietom i Matkom EURYDYKA jako członek zwyczajny/wspierający*.

Oświadczam, że znam i akceptuję Statut Stowarzyszenia oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

Dane osobowe:

Imię i nazwisko ............................................................................

Adres do korespondencji...............................................................

Województwo................................................................................

PESEL...........................................................................................

Telefon..........................................................................................

E-mail............................................................................................

Informacja o administratorze danych:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom EURYDYKA.

2. Adres siedziby administratora danych: 07-202 Wyszków, ul. Świętojańska 82 (dawniej I Armii Wojska Polskiego).

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia Pomocy Kobietom i Matkom EURYDYKA

- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015.poz. 2135,

2281 z późn. zm.)

.

.

                                                                                                                                               ………………………………………………

                                                                                                                                                          (odręczny podpis)

 Ponieważ deklaracja zawiera dane osobowe, niezbędne jest przesłanie do nas tego formularza z własnoręcznym podpisem. 

 
 

>>> Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

>>> Klauzula RODO

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

UWAGA! Prosimy o udostępnianie i rozesłanie do wszystkich potrzebujących wsparcia prawnego!

Miło nam poinformować, że współpracują z nami dwie Panie mecenas. 
Będą nas wspierać w miesiącu lutym pro-bono. 
Dyżur odbędzie się 17 lutego 2018 roku w godzinach 9.00 do 15.00
Tym razem wsparcie można uzyskać w Kancelaria Adwokacka Elżbieta Karaś w Piasecznie

Kancelaria Adwokacka Elżbieta Karaś
Siedziba kancelarii: ul. T. Kościuszki 13 lok. 5, 05-500 Piaseczno
T: (+ 48) 573 366 344
M: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka Ewa Zaręba - Sycik
Siedziba Kancelarii: ul. Wileńska 43 lok 3, 05-200 Wołomin
T: (+48) 602 503 702
M: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy do umawiania się na porady prawne!

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Gorąco zapraszamy wszystkie kobiety i matki pokrzywdzone niesprawiedliwymi i stronniczymi wyrokami sądowymi do przyłączenia się do naszej nowej akcji, polegającej na zebraniu jak największej ilości absurdalnych i bezsensownych cytatów z orzeczeń sądowych i uzasadnień do wyroków.

Przesyłajcie nam (po usunięciu danych identyfikacyjnych) fragmenty posiadanych wyroków a my udamy się z nimi do prasy i opublikujemy je na naszej stronie.

Najwyższa pora upowszechnić te absurdy, każdy rodak powinien wiedzieć jak działa wymiar niesprawiedliwości, jakie serwuje wyroki i jak duża jest to skala. Napiętnujmy te działania, żeby przerwać trwające od kilku lat polowanie na matki.

Piszcie do nas. Czekamy!

Napisz komentarz (4 Komentarze)

Poniżej znajduje się Petycja zredagowana przez nasze Stowarzyszenie. Jeżeli zgadzacie się z treścią i poglądami w niej zawartymi prosimy o uzupełnienie o swoje dane osobowe oraz przesłanie listem poleconym pod wskazane niżej adresy:

Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

 

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

 

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-€513 Warszawa
 
Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

 

Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

My, ze swej strony jako Stowarzyszenie również prześlemy Petycję w tej samej sprawie.

 

>>> Petycja

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Poniżej list, który został wysłany do redakcji pism (Zwierciadło, Wysokie obcasy, Na temat, Nasz dziennik) z prośbą o zinteresowanie tematem nieprawiedliwego traktowania kobiet przez Wymiar Sprawiedliwości.

"Piszemy do Państwa, bo jesteście pismem dla kobiet i wielokrotnie poruszaliście na swych łamach tematy bliskie kobietom. Liczymy że problem, który przedstawiamy również nie pozostanie pominięty bo jest ważny i dotyka coraz większej liczby kobiet i matek.

Wiemy też, że jesteście poczytnym pismem, które czytają kobiety i mężczyzni, dlatego wszystko, o czym piszecie, nie pozostaje bez echa.

USTAWA z dnia 26 maja 2011r. - Kodeks postępowania cywilnego o zmianie ustawy Dz.U. 2011 nr 144 poz. 854 – Oddział 6 – sprawy dotyczące wykonywania kontaktu z dzieckiem, wprowadzona przez Komisję Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo" i uchwalona przez Sejm 25 maja 2011r nie jest przyjazna matkom i dzieciom a wręcz świadczy o wdrażaniu egzekucji za kontakty i traktowaniu dzieci jak przedmiotu długu, co narusza podstawową godność ludzką. W żadnym z krajów UE matki nie są karane za kontakty grzywną czy aresztem, co przewidziała wdrożona zmiana prawa opracowana zmiana prawna. Takie działania jednoznacznie wskazują na zaplanowane niszczenie dzieci i matek . Zmiana ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 26 maja 2011r. skierowana jest przeciwko matkom z uwagi na fakt, że matki w 97% zajmują się wychowywaniem dzieci po rozstaniu się z ojcem dziecka.

Ustawa podpisana w dniu 26 maja 2011r (Dzień Matki) podpisana prze ówczesnego Marszałka Sejmu, Grzegorza Schetynę przyjęła karanie finansowe za kontakty z dzieckiem w Polsce jako jedynym kraju w Unii Europejskiej.
Te działania są sprzeczne z zapisami w konstytucji Rzeczypospolitej nakazującej podmiotowe traktowanie obywateli, w tym dzieci i matek. W wyniku wprowadzenia kar za kontakty zostało wprowadzone przedmiotowe traktowanie dzieci i matek. Natomiast ojcowie rozwodnicy oraz ojcowie płacący alimenty, bądź nie płacący ich, mogą je odbierać na swoją rzecz poprzez wszczynanie spraw o karanie matek za, ich zdaniem, nierealizowanie i utrudnianie kontaktów.

Tak więc kary płacone przez matki stały się łatwym sposobem na dodatkowe pieniądze płacone kosztem dzieci na rzecz ojców a także ich rodziców i wszelkich osób, którym sądy chętnie przyznają prawo do kontaktów.

Matki żyjące w Polsce jako jedyne w Unii Europejskiej są dyskryminowane w wyniku przedmiotowego traktowania wprowadzonego w zmienionym kodeksie postępowania cywilnego.

Przyjętych rozwiązań nie można nazwać sprawiedliwymi, ale skrajnie stronniczymi i prowadzącymi w rezultacie do „egzekucji” kontaktów jak długów finansowych, gdzie dziecko stanowi „materiał wydawany” w celu realizacji postanowień o kontaktach. Szczególnie dramatyczny jest los dzieci i matek, które w przeszłości doświadczyły przemocy ze strony byłych mężów i ojców-oprawców, kiedy sądy bezkrytycznie przyznają prawo do kontaktów w imię tzw. dobra dzieci. Nikt trzeźwo myślący tego dobra nie potrafiłby się dopatrzyć, natomiast sądy w sposób powszechny i nagminny kontakty orzekają, wbrew temu, że dzieci tych kontaktów nie chcą, zaś widok ojca budzi w nich przerażenie. Głos dzieci jednak nie jest brany pod uwagę, pomimo ratyfikowania przez Polskę Konwencji Praw Dziecka. W sądach zaś rozpowszechnia się moda na karanie matek i obarczanie ich odpowiedzialnością za wszystko, np. niewłaściwą atmosferę spotkań, niechętną postawę dzieci wobec ojców, którzy na ich oczach dokonywali aktów przemocy, skracanie spotkań przez dzieci itp.

Obecnie karanie matek za kontakty jest nagminne a sądy w sposób bezkrytyczny orzekają wysokie grzywny łamiąc zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawo Unii Europejskiej. Działania sądów godzą w interesy dzieci i matek traktując je przedmiotowo, naruszając ich cześć i dobra osobiste i jako takie są niezgodne z zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności naruszają: art. 1, art. 30, art. 45 punkt 1, art. 47 oraz art. 87 punkt 1 ustawy zasadniczej oraz zasady ujęte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej: art. 1, art. 3 punkt 1, art. 47.


Należy stwierdzić, że w Polsce dzieci otrzymują niskie zabezpieczenia alimentacyjne od ojców, którzy jeszcze uchylają się od płacenia alimentów z reguły nie ponosząc żadnych sankcji karnych, a czasami przekazują symboliczne kwoty (np. 1 zł) alimentów na dziecko. Przy niskich alimentach lub uchylaniu się od właściwego zabezpieczania alimentacyjnego na rzecz dzieci, ojcowie już wykorzystują kontakty do nakładania wysokich kar za kontakty w kwotach średnio 1000zł oraz wyższych bez określenia maksymalnej kwoty.

Działania sądów oraz organizacji społecznych zrzeszających ojców stojące na straży tzw. praw ojców przekładają się na niszczenie godności i dóbr osobistych dzieci. Kwota kar za kontakty przewyższa zabezpieczenie dzieci, co przyczynia się do pozbawiania środków do życia i utratę poczucia bezpieczeństwa.

Kontakty ojców z dziećmi obecnie wykorzystywane są do :


1. czynienia z dzieci i matek obiektów do badań: w badaniach sądowych matkom przypisuje się nagminne manipulacje, syndrom Gardnera(PAS),
Zespół Münchhausena, symbiotyzm i tym podobne opinie, które mają na celu z dobrej i oddanej dziecku matki stworzyć opinię negatywną dla matki i dziecka a korzystną dla ojca, po to by dziecko i matkę poddawać kolejnym badaniom oraz licznym, kosztownym i czasochłonnym procesom sądowym;

2. odbierania środków finansowych dzieciom i matkom - kontakty są traktowanie jak dług a dzieci jako przedmiot długu. Sądy nie przyjmują do wiadomości, że pomimo prawomocnego postanowienia, dziecko może nie chcieć kontaktów z powodu wcześniejszych traumatycznych przeżyć w rodzinie, w tym stosowania przez ojca przemocy, z powodu choroby dziecka lub matki, czy konieczności wywiązywania się ze swoich społecznych zadań jakimi jest nauka. Ojciec mający postanowienie do kontaktów staje się wierzycielem i za niewykonane bądź niewłaściwie, w jego przekonaniu, wykonywane kontakty ma teraz podstawy prawne do egzekucyjnego ściągania pieniędzy od dziecka i matki, czym odbiera sobie w ten sposób kwotę finansową przewyższającą często wysokość alimentów, a dłużnikiem staje się matka dziecka, zaś dziecko przedmiotem długu, jakim są kontakty;

3. przypisywania winy jedynie matkom za niewykonywanie bądź niewłaściwe wykonywanie kontaktów

4. ataków w domach i na sali sądowej przez członków organizacji ojców

5. kontakty prowadzone są i rejestrowane jako akta z sygnaturą "Opm", które dotyczą ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej a następnie służą do zakładania na dzieci spraw z sygnaturą "Nsm" do odbierania władzy rodzicielskiej matkom;

6. prowadzenie kilku spraw jednocześnie, często sprawy wytaczają również dziadkowie, co w warunkach przewlekłości procedur sądowych nosi znamiona działań nastawionych na zmęczenie, nękanie i gnębienie matek działających dla dobra swych dzieci;

7. obarczaniu winą i wszczynaniu bezpodstawnych spraw przeciwko matkom na zasadzie oskarżeń bez dowodów i bez faktów, jednocześnie dając wiarę wszystkim oskarżeniom słownym kierowanym przeciwko matkom przez ojców bez potrzeby ich weryfikacji dowodowej.

Analogicznie stosowane są przepisy USTAWY z dnia 26 maja 2011r. - Kodeks postępowania cywilnego o zmianie ustawy Dz.U. 2011 nr 144 poz. 854 – Oddział 6 – sprawy dotyczące wykonywania kontaktu z dzieckiem dziadków ojczystych.

Kontakty dziecka z innymi osobami bliskimi np. z dziadkami reguluje Kodeks Rodzinno Opiekuńczy. w artykule 1136 mając brzmienie: ”Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem”. Sądy często pomijają ten kluczowy aspekt, orzekając kontakty dziecka z dziadkami w sytuacji nierealizowania lub niewłaściwego realizowania kontaktów dziecka z dziadkami, na matkę jest nakładana kara finansowa w wymiarze takim samym, jaką orzeka sąd dla ojca.

Sądy egzekwując USTAWĘ z dnia 26 maja 2011r. Dz.U. 2011 nr 144 poz. 854, nakładają na matkę obciążenia w postaci kary pieniężnej na rzecz ojca, dziadków ojczystych, powinowatych w linii prostej a także innych osób, odbierając środki finansowe dzieciom i matkom - kontakty są traktowanie jak dług a dzieci jako przedmiot długu dla wszystkich deklarujących sprawowanie wcześniejszej pieczy nad dzieckiem.

Dzieci i matki przy ustalaniu kontaktów sądowych traktowane są jak obiekty do badań psychiatryczno-psychologicznych, czasem wielokrotnych, które wykonywane są bez podstaw prawych.

Na sprawach sądowych ojcowie oraz powinowaci są reprezentowani przez sowicie opłacanych adwokatów, natomiast matki, będące często w gorszej sytuacji finansowej reprezentują siebie same. Są atakowane werbalnie, na matki sędziowie krzyczą, nie dając swobodnej możliwości wypowiedzi w sprawach. Zdania dzieci nikt nie bierze pod uwagę. Dzieci, tak jak matki, traktowane są przedmiotowo w sprawach sądowych.

Dzieciom zakładane są sprawy dotyczące kontaktów z ojcami o sygn. Opm , które tak naprawdę dotyczą ograniczania lub pozbawiania władzy rodzicielskiej, a akta i działania prowadzone przez kuratorów są zakładane na podstawie pierwszego postanowienia dotyczącego kontaktów dziecka z ojcem, często będącym wtedy w wieku wczesnodziecięcym.

Szczególnie drastyczne przypadki dotyczą dzieci, które w przeszłości doznawały ze strony ojca lub były świadkiem przemocy. Dzieci te boją się swego rodzica, ale sądy posługując się argumentem „dobra dziecka” kontakty orzekają.

Takich spraw jest coraz więcej i założyłyśmy z matkami stowarzyszenie i staramy się pomagać. Pomagamy w pisaniu pism urzędowych, wspieramy od strony prawnej, psychologicznej, jesteśmy z matkami ciemiężonymi przez ojców dzieci oraz innych powinowatych i wymiar sprawiedliwości. Jednakże egzekucja obecnego prawa powoduje rażącą krzywdę coraz większej grupy matek i dzieci, tak więc postanowiłyśmy tę sprawę nagłośnić.

Chcemy zwrócić uwagę, że karanie kobiet za nierealizowanie bądź niewłaściwe realizowanie kontaktów dziecka z ojcem i innymi powinowatymi, stało się dla polskiego wymiaru sprawiedliwości sprawą naczelną i najwyższej rangi. I nie ważne, że osoby dokonujące nadużyć gospodarczych i wyłudzeń na wielką skalę chodzą wolni, bo sądy ich uniewinniają, że ściągalność większości kar orzekanych przez sądy jest znikoma oraz, że nie ma sposobu na dłużników alimentacyjnych, których państwo polskie wyręcza z obowiązku łożenia na swe dzieci. W Polsce co najmniej 200 tys. osób nie płaci alimentów na dzieci, zaległości alimentacyjne wynoszą ponad 4 mld złotych, co roku Fundusz Alimentacyjny jest zasilany z naszych podatków kwotą 1,5 mln złotych, zaś matki zarabiające ponad 1500 zł same utrzymują swoje dzieci, bo jakiekolwiek wsparcie ze strony państwa im nie przysługuje. Mimo to, dłużnicy alimentacyjni chodzą bezkarni, nie płacenie alimentów w Polsce nie jest przestępstwem, natomiast matki są srogo karane za niewłaściwe kontakty z ojcami-oprawcami i amatorami łatwego zarobku na dzieciach.

Mówi się wiele o wspieraniu rodzin, polityce prorodzinnej i działaniach na rzecz zwiększenia dzietności w Polsce. Jak ta polityka ma się do matek samotnych, które obecny system prawny zwalcza i bezwzględnie karze, czyniąc je łatwymi i jedynymi ofiarami wraz ze swymi dziećmi. Samotne macierzyństwo, często z piętnem przemocy w tle, jest bardzo ciężkie, wiąże się bowiem z codzienną opieką nad dzieckiem i problemami z tym związanymi, koniecznością godzenia pracy zawodowej z obowiązkami wynikającymi z prowadzenia domu, koniecznością sprawowania opieki nad schorowanymi rodzicami.

Kwestią kluczową jednak dla państwa polskiego stało się karanie matek, jakby to był największy problem dla społeczeństwa i sądownictwa. Nie sposób oprzeć się dygresji, że państwo polskie to taki damski bokser – atakuje najsłabszych.

Napiszę tylko tytułem informacji, że reprezentuję Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka” w Wyszkowie.

Liczymy na Państwa reakcję, dziękując za zainteresowanie.

W razie potrzeby służę informacjami.

Pozdrawiam serdecznie,

Stowarzyszenie Eurydyka"

Napisz komentarz (2 Komentarze)