Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

W związku z nowelizacją przepisów i wprowadzeniem tzw. zażalenia poziomego, ważne byśmy wiedziały, że zażalenia ws. wykonywania kontaktów (kar), sąd I Instancji powinien kierować do II Instancji. Jest to stanowisko MS. Zapytanie prawne trafiło też do SN. 

 

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich znajdujemy poniższą informację

 

"Który sąd rozpoznaje zażalenia w sprawach o kontakty z dzieckiem"

 

 

Data: 2020-04-15

  • Sędziowie mają wątpliwości, czy zażalenie w sprawach o kontakty rodzica z dzieckiem powinny być rozpoznawane przez inny skład tego samego sądu (tzw. „zażalenia poziome”), czy też przez sąd II instancji
  • Według resortu sprawiedliwości właściwym sądem jest sąd II instancji

16 marca 2020 r. ( IV.7021.52.2020) Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wątpliwości prawnych, jakie powstają w sprawach o wykonywanie kontaktów.

Obecnie, po zmianie przepisów, która weszła w życie 7 listopada 2019 r., sędziowie mają wątpliwości, czy zażalenie, składane w takich sprawach, powinno być rozpoznawane przez inny skład tego samego sądu (tzw. „zażalenia poziome”), czy też przez sąd II instancji. Sąd Okręgowy w Poznaniu przedstawił zagadnienie prawne w tej sprawie Sądowi Najwyższemu.

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że minister, dysponując prawem inicjatywy legislacyjnej, może doprowadzić do zmiany przepisów i w sposób jednoznaczny wskazać, który sąd jest właściwy do rozpoznania zażaleń.

8 kwietnia 2020 r. wpłynęła odpowiedź Anny Dalkowskiej, podsekretarza stanu w MS. Według resortu właściwym do rozpoznania zażalenia na takie postanowienia jest sąd drugiej instancji, a nie ten sam sąd w innym składzie.

Jak wskazała Anna Dalkowska, „specyfika spraw o przymusowe wykonanie kontaktów polega na tym, że dla późniejszego przebiegu dalszego postępowania „przymuszającego” fundamentalne znaczenie ma pierwsze postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty za niewykonywanie kontaktów. Stanowi ono jedyną podstawę do wydawania wielu postanowień o nakazaniu zapłaty co może trwać przez wiele kolejnych lat realizacji kontaktów. Postrzegając z tego punktu widzenia doniosłość prawomocnego postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty uznać należy, że rozpoznanie zażalenia na to orzeczenie decyduje o bycie lub dalszym toku sprawy i nie jest kwestią drobną, o nikłej wadze procesowej i stopniu komplikacji. W istocie kończy ono pewien wstępny etap postępowania i dotyczy istoty sprawy. To dodatkowo wskazuje na konieczność rozpoznawania zażaleń na postanowienia wydawane w sprawach o przymusowe wykonanie kontaktów przez sąd drugiej instancji”.

Wiceminister dodała jednak, że  zagadnienie nasuwa wątpliwości interpretacyjne (czego dowodem jest pytanie prawne do Sądu Najwyższego).Powoduje to, że będzie ono brane pod uwagę w ramach dalszych prac legislacyjnych nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego.

pismo IV.7021.52.2020 Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości

odpowiedź pismo DLPC–V.053.3.2020 Ministerstwa Sprawiedliwości do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Program jaki powstał jest dostępny pod linkiem ALARM!

Rekordzistka ma do zapłacenia 120 tys. zł. Takich przypadków są setki w całej Polsce. Rozwód, walka o opiekę nad dzieckiem i kary za uniemożliwianie kontaktu drugiemu rodzicowi. Często to dzieci traumatycznie reagują na drugiego rodzica, ale sądy nie zwracają na to uwagi.

Jak już wcześniej pisaliśmy Konferencja SOS dla Dzieci w Konferencji uczestniczyła telewizja TVP Alarm!

Powstał program, w którym przedstawiono sytuację, gdy wyrokiem sądu dzieci zmuszane są do kontaktów z ojcem wbrew ich woli a gdy kontakty się nie odbywają lub odbywają w niewłaściwy sposób matka karana jest finansowo.

 

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Konferencja SOS dla Dzieci

Celem konferencji jest naświetlenie problemu dzieci i ich mam pokrzywdzonych przez prawo, orzecznictwo i instytucje i organy państwowe. Obecnie funkcjonujące prawo już jest złe a ewentualne przyjęcie sejmowego druku 63 sprawi, że dramatycznie pogorszy się sytuacja naszych dzieci.
Dlaczego obecne prawo jest złe? Od 2011 dzieci mają nie tylko prawo ale i obowiązek kontaktowania się z rodzicami ( art.113 krio). Dodano jedno słowo, które pociągnęło tyle dramatów.
Dziecko w sprawach cywilnych - które dotyczą je bezpośrednio, nie ma nic do powiedzenia, nikt nie słucha dlaczego nie chce kontaktów lub chce je w innej formie niż ta ustalona przez sąd, bo sąd wydając orzeczenie ws. kontaktów na oczy dziecka nie widział.
Korzystając z okazji chciałybyśmy zwrócić się do naszych dzieci, tych przymuszanych do kontaktów a w szczególności tych które zostały odebrane mamom za to, że mówiły głośno o przemocy domowej, o molestowaniu seksualnym, że Was kochamy, walczymy o Was z całych sił, ale nasze możliwości są ograniczone, dlatego jesteśmy tutaj razem żeby domagać się poszanowania waszych praw i zapewnić Wam spokojne, szczęśliwe dzieciństwo.
Dziękujemy za wystąpienie Pani psycholog Justyna Żukowska-Gołębiewska Psycholożka i Prezeska Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych Dla Naszych Dzieci oraz za obecność mediów - m.in. „Alarm” TVP1

 

Materiały z Konferencji są umieszczone na naszym Facebooku:

Informacje dotyczące Druku 63 cz 1

Informacje dotyczące Druku 63 cz 2

Informacje dotyczące Druku 63 - wypowiedź psycholożki Justyny Żukowskiej Gołębiewskiej

Informacje dotyczące Druku 63 - wypowiedź pedagog Anny Żądkowskiej

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom Eurydyka popiera postulaty, które złożyły Matki (podczas protestu) do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy kontrolnej oraz ustawodawczej w celu:

 

1) przeprowadzenia audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości (Organ Centralny) jak w dezyderacie z dnia 19 maja 2016

link do Dezyderatu nr 3 z dnia 19 maja 2016

 

2) ochrony praw dziecka w procedurach transgranicznych - obowiązkowy udział rzecznika praw dziecka

 

3) obowiązkowy udział ławników w postępowaniach przed sądem rodzinnym

 

4) przywrócenie art. 577 KPC do postępowań z tzw. konwencji haskiej

 

5) likwidacji OZSS

 

6) obowiązek członkostwa PTP dla biegłych psychologów

 

7) szkolenia dla sędziów i prokuratorów jak chronić polskie dzieci

 

8) zmian KRiO przez zakaz procedowania na podstawie wyroków sądów obcych starszych niż 30 dni od daty ich wydania

 

9) zmian KRiO przez zapis nakazu zawieszenia postępowania i przekazywania postępowań na podstawie wyroków sądów obcych obowiązkowo do Sądów Okręgowych celem weryfikacji na podstawie art. 1146 KPC

 

Prosimy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w opisanym zakresie.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 

 

tu link do pobrania e-booka "Wszyscy patrzą, nikt nie widzi" część II

II część książeczki powstała z potrzeby pokazania społeczeństwu kolejnych historii, które otrzymujemy jako Stowarzyszenie.  

Historie zamieszczone są aktualne, dzieją się każdego dnia i pokazują ogrom nieszczęść jakich doświadcza dziecko i jego matka po wyjściu/ucieczce ze związku gdzie była stosowana przez partnera/męża przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. Zrozpaczone matki szukają pomocy w walce o bezpieczeństwo, spokój i godne życia dla swoich dzieci. 

Dziękujemy Katarzynie, Annie, Magdalenie, Marii, Ewie, Barbarze i Annie (na prośbę autorek imiona zostały zmienione) za okazane zaufanie i podzielenie się historiami swoich dzieci i swoimi. Rozumiemy jak trudne jest opowiadanie takiej historii.

Rysunki wykonała Nina Gałuszka (www.facebook.com/paniodrysunku), dziękujemy ilustratorce za włożoną pracę.

 

 

 

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Wytyczne dla Sądu w kwestiach bezpieczeństwa dzieci w sprawach o opiekę (USA)

Wprowadzenie

 

Decyzje o opiece i kontaktach z dziećmi należą do najtrudniejszych, jakie podejmują sędziowie. Czy to na podstawie ustawy, orzecznictwa lub zwyczaju, wszystkie sądy stosują jakąś formę standardu „w najlepszym interesie dziecka” przy podejmowaniu tych decyzji. Fizyczne, emocjonalne i psychologiczne bezpieczeństwo dziecka jest zawsze w jego najlepszym interesie. To narzędzie ma na celu maksymalizację bezpieczeństwa dziecka przy określaniu kwestii opieki i kontaktów i może pomóc:

 

  • Ocenić, czy dziecko lub rodzic jest zagrożony przemocą fizyczną, emocjonalną lub psychiczną.
  • Zweryfikować dowody w taki sposób, aby bezpieczeństwo dziecka było podstawowym czynnikiem przy określaniu jego najlepszego interesu.
  • Oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa na różnych etapach sprawy, od złożenia pierwszego wniosku poprzez późniejsze rozporządzenia.
  • Dokonać ustaleń, które wyjaśniają i ustalają priorytety w kwestiach bezpieczeństwa.
  • Przygotować postanowienia w zakresie opieki i kontaktów, które maksymalizują bezpieczeństwo rodziny. 

 

To narzędzie pomoże również w przemyślanym zbadaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa dziecka kiedy przemocowe zachowania były częścią życia rodzinnego. Czasem strony mogą nie wyraźnie artykułować nadużycia lub zagrożenia dla bezpieczeństwa dziecka podczas postępowania sądowego. Mogą być obecne przesłanki, które wymagają zbadania możliwości, czy jeden rodzic stwarza dla drugiego rodzica lub dziecka ryzyko przemocy. Ponieważ maltretowany rodzic może nie podnosić bezpośrednio kwestii fizycznych nadużyć lub innych form kontroli, powinno się być świadomym przesłanek zachowań przemocowych, które mogą zmienić dynamikę procesu sądowego. To narzędzie pozwoli zbadać różne zachowania, które możesz napotkać, zarówno ze strony kontrolującego i stosującego przemoc rodzica, jak i ze strony kontrolowanego i maltretowanego rodzica.

  

Tłumaczenie: J.L.

Tu nasze tłumaczenie całego dokumentu: Wytyczne dla Sądu w kwestiach bezpieczeństwa dzieci w sprawach o opiekę (tłumaczenie J.L.)

 

Tu dokument w języku angielskim A Judicial Guide to Child Safety in Custody Cases 

  

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

>>>link do pobrania e-booka "Wszyscy patrzą, nikt nie widzi" <<<

Książeczka powstała z potrzeby pokazania społeczeństwu ogromu nieszczęść jakich doświadcza dziecko i jego matka po wyjściu/ucieczce ze związku gdzie była stosowana przez partnera/męża przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna.

Jak Sądy nie analizują wnikliwie wniosków dowodowych wydając pochopnie wyroki, ponieważ żadne dowody i zeznania nie są wystarczające aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku i matce.

Historii jakie otrzymujemy jako Stowarzyszenie jest bardzo dużo, tu jest umieszczonych kilka. Zrozpaczone matki walczące o bezpieczeństwo, spokój i godne życia dla swoich dzieci. Zgłaszają się do nas mamy z całej Polski i z zagranicy, opowiadając jak ich dzieci są krzywdzone przez pochopnie wydawane wyroki, bez wnikliwego rozpatrzenia dowodów, bez uważnego słuchania dzieci, które sygnalizują stosowaną wobec nich przemoc.

Dziękujemy Katarzynie, Annie, Magdalenie, Marii, Ewie, Barbarze i Annie (na prośbę autorek imiona zostały zmienione) za okazane zaufanie i podzielenie się historiami swoich dzieci i swoimi. Rozumiemy jak trudne jest opowiadanie takiej historii.

Gdy spotykamy się z członkami Sejmu, Senatu, organizacji pomocowych, dziennikarzami lub „zwykłymi ludźmi” i opowiadamy o historiach dzieci i ich mam, o kuriozalnych wyrokach sądowych nikt nie chce uwierzyć, że dzieje się to w naszym kraju.

Rysunki wykonała Nina Gałuszka (www.facebook.com/paniodrysunku), dziękujemy ilustratorce za włożoną pracę.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)