Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

>>> cały artykuł>>>

Ochrona dzieci w sądach rodzinnych w centrum uwagi.

 

W dniu dzisiejszym (21 maja 2019) Ministerstwo ogłosiło, że przedmiotem obrad panelu eksperckiego będzie sposób ochrony dzieci i rodziców w sprawach dotyczących przemocy domowej i w przypadku innych poważnych przestępstw.

Celem trzymiesięcznego projektu jest zagwarantowanie, że sądy rodzinne będą orzekać przede wszystkim w wyraźnym interesie dziecka, takim jak jego bezpieczeństwo, zdrowie i dobrobyt. Ministerialny panel będzie złożony z szeregu ekspertów, w tym doświadczonych sędziów, wiodących pracowników naukowych oraz z przedstawicieli organizacji charytatywnych.

Wkrótce zostanie również ogłoszone publiczne wezwanie do przedstawienia dowodów, aby osoby bezpośrednio zaangażowane mogły podzielić się swoimi doświadczeniami.

Niniejsze posunięcie jest konsekwencją odpowiedzi otrzymanych przez Ministerstwo w przeprowadzonych wcześniej konsultacjach dotyczących przemocy, w ramach których została podniesiona kwestia reakcji sądów na potencjalną krzywdę wyrządzaną dzieciom i ofiarom. Poruszono kwestię konieczności zapewnienia dzieciom lepszej ochrony oraz zwrócono uwagę na używanie przez osoby stosujące przemoc domową procedury sądowej w celu powtórnej traumatyzacji swoich ofiar.

Każdego dnia sędziowie zasiadający w sądach rodzinnych wykonują niezwykłą pracę, podejmując trudne decyzje z sprawach cechujących się dużym ładunkiem emocjonalnym, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka. W chwili obecnej Ministerstwo chce bliżej przyjrzeć się zastosowaniu środków ochrony w praktyce procesowej oraz wzmocnić je, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Minister sprawiedliwości Paul Maynard powiedział:

Niektórzy spośród najbardziej bezbronnych w naszym społeczeństwie stają przed sądami rodzinnymi i gorąco pragnę, aby została im zapewniona każda możliwa ochrona.

Niniejszy przegląd umożliwi nam lepsze zrozumienie doświadczeń ofiar w kontakcie z systemem oraz zapobiegnie praktyce używania sądów rodzinnych do wymuszania i powtórnego traumatyzowania osób poszkodowanych.

Jego wyniki zostaną wykorzystane w celu wskazania następnych kroków, jakie powinny zostać podjęte w celu uzupełnienia wcześniejszych zabezpieczeń chroniących ofiary przemocy domowej.

W szczególności jego przedmiotem będzie:

  • Przeanalizowanie zastosowania przez sądy Direction12J (instrukcji– przyp. tłum.)) odnoszącej się do rozstrzygnięć w sprawach opieki nad dziećmi, w których występuje element przemocy domowej;
  • Przeanalizowanie zastosowania przez sądy ‘barringorders’ (nakazów sądowych nakazujących eksmisję, zakaz komunikowania się i stosowania przemocy – przyp. tłum.);
  • Zgromadzenie dowodów na dążenie do kontaktów z dzieckiem przez osoby, którym zarzuca się stosowanie przemocy domowej lub które ją stosowały.

Panel przyjrzy się sposobowi rozstrzygania przez sądy rodzinne przestępstw takich jak gwałt, molestowanie dzieci, napaść, napaść o charakterze seksualnym, morderstwo i inne brutalne przestępstwa, aby rząd mógł zapewnić prawidłową ochronę dla ofiar i ich dzieci.

W tym celu zastosowany zostanie projekt Domestic Abuse Bill (Ustawy o przemocy domowej) opublikowany w styczniu 2019, zawierający przepisy pozwalające na uniemożliwienie prześladowcom zadawania swoim ofiarom pytań na sali sądowej oraz w którym zostały przewidziane środki w wysokości 8 milionów funtów przeznaczone na wsparcie dzieci dotkniętych przemocą domową.

W zeszłym roku wprowadziliśmy zmiany mające na celu ułatwienie ofiarom przemocy domowej uzyskania i przedstawienia dowodów koniecznych do otrzymania pomocy prawnej, w tym zniesienie wszelkich terminów na wniesienie dowodów dotyczących stosowania przemocy domowej. Ponadto przeznaczyliśmy 900 tysięcy funtów dla organizacji w celu zapewnienia sądom rodzinnym przeszkolonych pracowników oferujących ofiarom przemocy domowej emocjonalne i praktyczne wsparcie przed, w trakcie oraz po przesłuchaniach w sądzie rodzinnym. Pozostałe szczegóły, skład panelu oraz wezwanie do przedstawienia dowodów zostaną wkrótce ogłoszone.

Notatki dla redaktorów:

  • The Children Act(Ustawa o dzieciach) stanowi, że dobro dziecka musi być głównym wyznacznikiem sądu przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji dotyczącej jego wychowania, w tym rozstrzygnięcia z kim dziecko powinno spędzać czas, jak również że domyślnie nie przysługuje prawo do zaangażowania rodzicielskiego.
  • W sytuacji, gdy są dowody świadczące o przemocy domowej, sądy są z mocy prawa zobowiązane do rozważenia potencjalnej krzywdy dziecka i rodzica.
  • Sąd jest również zobowiązany do wzięcia pod rozwagę szeregu czynników, takich jak życzenia czy uczucia dziecka (w tym jeśli dziecko życzy sobie widywać rodzica) oraz wszelkie dowody wskazujące na ryzyko krzywdy dziecka lub rodzica i ma przyznaną dużą uznaniowość w zakresie wskazania, co będzie w najlepszym interesie dziecka.
  • Practice Direction 12J wskazuje, że ingerencja sądu jest wymagana w każdym przypadku, gdy zaistnienie podejrzenie przemocy domowej lub gdy została ona stwierdzona, jak również w każdym przypadku, gdy jest podejrzenie zastosowania przemocy domowej względem dziecka.
  • W październiku 2017 miała miejsce nowelizacja Practice Direction 12J w celu uwypuklenia roli niebezpośrednich i nie fizycznych form przemocy domowej, przy zastosowaniu wyłączenia domniemania opieki rodzicielskiej w przypadkach istnienia dowodów na zagrażające dziecku zachowanie rodzica.
  • Ustęp 91 (14) The Children Actz 1989 roku daje sądowi uprawnienie przy odrzuceniu wniosku do uniemożliwienia stronie składania kolejnych. Podczas przeglądu zostanie przeanalizowany sposób rozpatrywania przez sąd licznych i powtarzających się wniosków oraz czy znajdują one zastosowanie do wywierania presji na ofiary i ich zastraszania.

Tłumaczenie M. S

Aby wykonać jak najwięcej tłumaczeń potrzebujemy Waszej pomocy https://zrzutka.pl/uydy3r


Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment